.

MC-Advisory is gespecialiseerd in producten en diensten die voortkomen uit een drive voor vernieuwing, verandering en verbetering.
Wij denken mee, adviseren, begeleiden en voeren werkzaamheden uit voor zowel het bedrijfsleven, overheden als vele maatschappelijke organisaties.

Het gaat dan om:
De business en organisatie van het bedrijf, haar medewerkers en de ontwikkelfase waarin de onderneming zich bevindt
De online aanwezigheid van het bedrijf, een bedrijfsaspect dat met rasse schreden een plek in de business ontwikkeling inneemt.

Noodzaak privacy statement.

MC-Advisory is ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens van haar medewerkers, klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. MC-Advisory neemt uw privacy serieus. MC-Advisory wil transparant zijn over de soorten gegevens die worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun eigen gegevens.

1. Verwerkingsregister

Onderstaand is een schematisch overzicht gegeven van de persoonsgegevens die we verwerken en waarvoor we een verwerkingsverantwoordelijkheid hebben dan wel waarvoor we als verwerker optreden.

1.1 Soort gegevens:
 Wij vragen en verwerken persoonsgegevens gekoppeld aan de doel en aard van de noodzakelijke verwerking. Daarbij kan het gaan om de volgende persoonsgegevens:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (c.q. kopie)
– gegevens over dienstverband (overeenkomst)

Deze gegevens bewaren we voor zover op een  persoon van toepassing voor de volgende processen c.q. tijdsduur:

1 2. Doelen van de verwerking van gegevens
MC-Advisory verwerkt persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:
Doel                                                                                                                Bewaartermijn
– het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers. Max. 2 jaar   
– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.                                             Max. wet. termijn
– het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming. Max. 1 jaar  
– het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om   een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. Max. 1 jaar  
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;                                                    Max. wet. termijn
– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.            Max. 1 jaar

1.3 Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
MC-Advisory gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
– het uitvoeren van een overeenkomst voor een adviesproduct of een advies dienst;
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op MC-Advisory rust gezien een specifieke dienst of product of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
– de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan door betreffende persoon altijd weer ingetrokken;

3. Informatie, wijziging en bezwaar

Alle nieuwe personen c.q. organisaties zullen vanaf 25 mei 2018 gewezen worden op hun rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens

Personen hebben specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Hierover kan altijd contact met MC-Advisory opgenomen worden.
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
– of wij iemands persoonsgegevens verwerken;
– de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken;
– inzage in de persoonsgegevens die wij van iemand verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
– aanpassing van de persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van de persoonsgegevens;
– verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens;
– overdracht van de persoonsgegevens aan de betreffende persoon zelf of aan een andere organisatie op persoonlijk verzoek;
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

4. Beveiliging van de persoonsgegevens

MC-Advisory heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de onder haar verantwoordelijkheid vallende dan wel in haar bezit zijnde persoonsgegevens te beveiligen.

5. Verstrekken van gegevens aan derden
MC-Advisory verstrekt persoonsgegevens slechts aan anderen als ons daarvoor toestemming is gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan persoon/organisatie verstrekken wij persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: –
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten   worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener en loonadministratiekantoor;
– arbodiensten

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij vooraf met hen hebben afgesproken en zijn vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten dan wel onderdeel zijn van hun leveringsvoorwaarden.

6. Wijzigingen van de Privacy statement.
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

7. Klachtrecht
Indien een persoon of organisatie het niet eens is met de wijze waarop MC-Advisory de betreffende persoonsgegevens verwerkt of omgaat met de persoonlijke rechten als klant, neem dan in ieder geval contact met MC-Advisory op.

Een formele klacht indienen kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Contactgegevens

– telefoon:        +31 45 7112800
– e-mail:           info@mc-advisory.nl
– website:         www.mc-advisory.nl

Aldus vastgesteld door de directie van M&C Management BV

Heerlen, 05 juni 2018

M.J.J. Hazen,                                                                          C.J.M. Hagens
directeur                                                                                  directeur

Wilt u meer weten ?

Bel ons, maak een afspraak of kom een keer langs !